[lǐ]

Hanzi : 

Pinyin :lǐ

[Eng] :inside

[Ind]  :di dalam

 

Examples:

1.在教室里有很多学生。

Zài jiàoshì li yǒu hěnduō xuéshēng.

There are many students in the classroom.

Ada banyak siswa di kelas.

2.学校里的图书馆很大。

Xuéxiào lǐ de túshū guǎn hěn dà.

The school’s library is so big.

Perpustakaan di dalam sekolah sangat besar.

 

3.我的书包里装满了书。

Wǒ de shūbāo lǐ zhuāng mǎnle shū.

My bag pack is full of schools book.

Tas sekolah saya penuh dengan buku.