Glossary

 • [qǐng]
  Hanzi :  Pinyin : qǐng [Eng] : request; invite; please…
 • 明天

  [míngtiān]
  Hanzi :  Pinyin : míngtiān [Eng] : tomorrow [Ind] : besok…
 • 她/他

  [Tā]
  Hanzi: 她/他 Pinyin: Tā [Eng] She/ He [Ind] Dia (perempuan) / (laki…
 • [māo]
  Hanzi : Pinyin : māo [Eng] : cat [Ind] : kucing  …
 • [Wèi]
  Hanzi: 喂 Pinyin: Wèi [Eng] Hello/ Feed [Ind] Halo/ Memberi makan Examples…
 • 今天

  [jīntiān]
  Hanzi : Pinyin : jīntiān [Eng] : today [Ind] : hari…
 • [Xià]
  Hanzi: 下 Pinyin: Xià [Eng] Under/ Down [Ind] Di bawah/ Turun Examples…
 • 下雨

  [xià yǔ]
  Hanzi :  Pinyin : xià yǔ [Eng] : raining [Ind] …
 • [Xiǎng]
  Hanzi: 想 Pinyin: Xiǎng [Eng] Miss/ Want [Ind] Rindu/ Ingin Examples :…
1 2 3 7