Glossary

 • [zhè]
  Hanzi :  Pinyin : zhè [Eng] : this [Ind] : ini…
 • 学生

  [xuésheng]
  Hanzi :  Pinyin : xuésheng [Eng] : student [Ind] : siswa;…
 • 小姐

  [xiǎojiě]
  Hanzi :  Pinyin : xiǎojiě [Eng] : Miss [Ind] : Nona…
 • 天气

  [tiānqì]
  Hanzi :  Pinyin : tiānqì [Eng] : weather [Ind] :cuaca…
 • [sì]
  Hanzi :  Pinyin : sì [Eng] : four [Ind] : empat…
 • [sān]
  Hanzi :  Pinyin : sān [Eng] : three [Ind] : tiga…
 • [qǐng]
  Hanzi :  Pinyin : qǐng [Eng] : request; invite; please…
 • 明天

  [míngtiān]
  Hanzi :  Pinyin : míngtiān [Eng] : tomorrow [Ind] : besok…
 • 她/他

  [Tā]
  Hanzi: 她/他 Pinyin: Tā [Eng] She/ He [Ind] Dia (perempuan) / (laki…
1 2 3 8