[Nà]

Hanzi : 那

Pingyin : Nà

[Eng] that

[Ind] itu

 

Examples :

1. 那个桌子。

Nà ge zhuō zi。

That table.

Meja itu.

2. 把那个桌子搬过来。

Bǎ nà ge zhuō zi bān guò lai。

Move the table over here.

Pindahkan meja itu ke sini.

3. 你从哪儿买的那个桌子?

Nǐ cóng nǎr mǎi de nà ge zhuō zi ?

Where did you buy that table ?

Dimana kamu membeli meja itu ?