[zhè]

Hanzi : 

Pinyin : zhè

[Eng] : this

[Ind] : ini

Examples:

1.这是我的铅笔。

zhè shì wǒ de qiānbǐ.

This is my pencil.

Ini adalah pensil saya.

2.这件连衣裙服很漂亮。

Zhè jiàn liányīqún fú hěn piàoliang.

This dress is very pretty.

Gaun ini sangat cantik.

3.在这种情况下,我们应该互相照顾。

zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, wǒmen yīnggāi hùxiāng zhàogù.

In this kind of situation, we have to take care of each other.

Dalam situasi seperti ini, kita harus saling menjaga satu sama lain.