[Chá]

Hanzi : 茶

Pinyin : Chá

      [Eng] :Tea

[Ind]  :     Teh

Examples:

1. 每天奶奶喝两杯茶。

Měitiān  nǎinai hē liǎng bēi chá.

Everyday grandmother drink 2 cups tea.

Setiap hari nenek minum 2 cangkir teh.

2. 爸爸很喜欢喝乌龙茶。

Bàba hěn  xǐhuan hē wūlóng chá.

Father very like drink oolong tea.

Ayah sangat suka minum teh oolong.

3.阿姨喜欢去上海看中国茶节。

Āyí xǐhuan qù shànghǎi kàn zhōng guó chá jié.

Aunt like go to Shanghai for see Tea Festival.

Bibi suka pergi ke Shanghai untuk melihat festival teh.