[néng]

Hanzi : 

Pinyin :néng

[Eng] :able, can

[Ind]  : bisa

Examples:

1.我终于能参加这次考试。

Wǒ zhōngyú néng cānjiā zhè cì kǎoshì.

Finally, I can take this exam.

Akhirnya saya dapat mengikuti ujian ini.

2.我能做这件事。

Wǒ néng zuò zhè jiàn shì.

I can do this.

Saya dapat melakukan ini.

3.我的弟弟能写汉字。

Wǒ de dìdì néng xiě hànzì.

My brother can write Chinese characters.

Adik saya dapat menulis aksara China.