[Kàn]

Hanzi : 看

Pinyin : Kàn

[Eng] : See;look at;watch

[Ind]  : Melihat;menonton

Examples:

1. 我喜欢看电影。

Wǒ xǐ huan kàn diànyǐng。

I like watching movies.

Saya suka menonton film.

2. 明天你要看什么书?

Míng tiān nǐ yào kàn shénme shū?

Tommorow, what book you want to read?

Besok,kamu mau baca buku apa?

3. 每天我看新闻节目。

Měitiān wǒ kàn xīnwén jiémù。

I watch news everyday.

Setiap hari saya menonton acara berita.