[māo]

Hanzi : Pinyin : māo

[Eng] : cat

[Ind] : kucing

 

Examples:

1.小猫非常可爱。

xiǎo māo fēicháng kě’ài.

The kitten is very cute.

Anak kucing imut sekali.

2.我有一只猫。

wǒ yǒu yī zhǐ māo.

I have a cat.

Saya punya seekor kucing.

3.我觉得猫比狗可爱。

wǒ juédé māo bǐ gǒu kě’ài.

I think a cat is cuter than a dog.

Menurut saya kucing lebih imut daripada anjing.