Hanzi: 来

Pinyin: lái

[Eng] Come;

[Ind] Datang

Examples:

1. 他出来了吗?

tā chūláile ma? Is he out?

Apakah dia keluar?

2. 我没有带手机来。

wǒ méiyǒu dài shǒujī lái.

I didn’t bring my mobile phone with me. Saya tidak membawa ponsel saya.

3. 明天你来我家玩吧。

míngtiān nǐ lái wǒ jiā wán ba.

Come to my house tomorrow to play.

Datang ke rumah saya besok untuk bermain.