[Xiǎng]

Hanzi: 想

Pinyin: Xiǎng

[Eng] Miss/ Want

[Ind] Rindu/ Ingin

Examples :

1. 我很想你。

Wǒ hěn xiǎng nǐ.

I miss you.

Aku sangat merindukanmu.

2. 我想吃面包。

Wǒ xiǎng chī miànbāo.

I want to eat bread.

Saya ingin makan roti.

3. 安娜想去美国。

Ānnà xiǎng qù měiguó.

Anna wants go to America.

Anna ingin pergi ke Amerika.