[zì]

Hanzi : 

Pinyin : zì

[Eng] : word, character

[Ind] : kata, huruf

Examples:

1.这个字很难写。

Zhège zì hěn nán xiě.

This word is difficult to write.

Huruf ini penulisannya sangat sulit.

2.我每天学了100多个汉字。

Wǒ měitiān xuéle 100 duō gè hànzì.

I learn more than 100 Chinese characters every day.

Setiap hari saya belajar 100 karakter Han.

3.我不认识这个字。

Wǒ bù rènshí zhège zì.

I don’t know this character.

Saya tidak mengenal huruf ini.