[dì]

 

Hanzi :

Pinyin : dì

[Eng] : ground, place

[Ind]  : tempat, tanah

Examples:

1. 这个地方很漂亮。

Zhège dìfāng hěn piàoliang.

This place is so beautiful.

Tempat ini sangat indah.

2. 中国有很多有意思的地方。

Zhōngguó yǒu hěnduō yǒuyìsi dì dìfāng.

China has a lot of interesting places.

China memiliki banyak tempat yang menarik.

3. 弟弟睡在地上。

Dìdì shuì zài dìshàng.

Little brother slept on the floor.

Adik laki-laki tidur di lantai.