[sì]

Hanzi : 

Pinyin :

[Eng] : four

[Ind] : empat

Examples:

1. 4月1号是我妈妈的生日。

4 yuè 1 hào shì wǒ māmā de shēngrì.

1st of April is my mom’s birthday.

1 April adalah ulang tahun ibu saya.

2. 有四个人去参加比赛。

yǒu sì gè rén qù cānjiā bǐsài.

There are 4 people going to the competition.

Ada 4 orang yang pergi ikut lomba.

3. 我买了四本书。

wǒ mǎi le sì běn shū.

I bought 4 books.

Saya membeli 4 buah buku.