Hanzi: 喝

Pinyin: hē

[Eng]  Drink;

[Ind] Minum

Examples:

1.她喜欢喝茶。

tā xǐhuān hē chá.

She likes to drink tea.

Dia suka minum teh.

2. 我的家人喜欢喝啤酒。

wǒ de jiārén xǐhuān hē píjiǔ.

My family likes to drink beer.

Keluarga saya suka minum bir.

3. 弟弟喜欢喝牛奶。

dìdì xǐhuān hē niúnǎi.

Little brother likes to drink milk.

Adik laki-laki suka minum susu.