[Wèi]

Hanzi: 喂

Pinyin: Wèi

[Eng] Hello/ Feed

[Ind] Halo/ Memberi makan

Examples :

1. 喂,你好吗?

Wèi, nǐ hǎo ma?

Hello, how are you?

Halo, apa kabar?

2. 喂,我是安娜。

Wèi, wǒ shì ānnà.

Hello, it’s Anna.

Halo, ini Anna.

3. 他给猪喂西瓜。

Tā yòng xīguā wèi zhū.

He feed pig a watermelon.

Dia memberi makan babi sebuah semangka.