Hanzi: 六

Pinyin:  liù

[Eng] Six ;

[Ind] Enam

Examples:

1.我们学到第六课了。

wǒmen xué dào dì liù kèle.

We have learned the sixth lesson.

Kami telah mempelajari pelajaran keenam.

2. 星期六,我去了医院。

xīngqíliù, wǒ qùle yīyuàn.

On Saturday, I went to the hospital.

Pada hari Sabtu, Saya pergi ke rumah sakit.

3. 今天不是星期六吗?

jīntiān bùshì xīngqíliù ma?

Isn’t today Saturday?

Bukankah hari ini hari Sabtu?