[Rén]

Hanzi : 人

Pinyin : Rén

[Eng] : Person;people

[Ind]  : Orang

 

Examples:

1. 我是印尼人。

Wǒ shì Yìnní rén.

I am Indonesian.

Saya adalah orang Indonesia.

2. 印尼人的性格非常友善。

Yìnní rén de xìng gé fēicháng yǒushàn.

Indonesian people are very friendly.

Orang Indonesia sangat ramah.

3. 每个人都想过上富裕的生活。

Měi gè rén dōu xiǎng guò shàng fùyù de shēnghuó。

Everyone wants to have a prosperous life.

Semua orang ingin memiliki kehidupan yang makmur.