Hanzi: 九

Pinyin: jiǔ

[Eng] Nine;

[Ind] Sembilan

Examples:

1.我是一九九九年出生的。

wǒ shì yījiǔjiǔjiǔ nián chūshēng de.

I was born in 1999.

Saya lahir di tahun 1999.

2. 他今年十九岁。

tā jīnnián shíjiǔ suì.

He is nineteen years old this year.

Tahun ini dia berumur 19 tahun.

3. 我们公司成立于1995年。

wǒmen gōngsī chénglì yú yījiǔjiǔwǔ nián.

Our company was established in 1995.

Perusahaan kami didirikan pada tahun 1995.