[bù]

Hanzi : 不

Pinyin : bù

[Eng] No;not

[Ind] Tidak;bukan

Examples :

1. 我不是英国人。
wǒ bùshì yīngguó rén.
I am not British.
Saya bukan orang Inggris.

2. 我不喜欢你。
wǒ bù xǐhuān nǐ.
I do not like you.
Saya tidak suka kamu.

3. 我不想参加比赛。
wǒ bùxiǎng cānjiā bǐsài.
I don’t want to participate in the competition.
Saya tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi.

 

Pic Source: https://pixabay.com/vectors/false-error-missing-absent-x-red-2061132/