[Xià]

Hanzi: 下

Pinyin: Xià

[Eng] Under/ Down

[Ind] Di bawah/ Turun

Examples :

1. 麦克在桌子底下。

Màikè zài zhuōzi dǐxia.

Mike is under the table.

Mike berada di bawah meja

2. 我在楼下。

Wǒ zài lóu xià.

I’m downstairs.

Saya berada di lantai bawah.

3. 今天下雨。

Jīntiān xià yǔ.

It’s raining today.

Hari ini turun hujan.