[sān]

Hanzi : 

Pinyin : sān

[Eng] : three

[Ind] : tiga

Examples:

1.我的家有三口人。

wǒ de jiā yǒu sānkǒu rén.

My house consist of three people.

Rumahku terdiri dari 3 orang.

2. 我们3点见面,好吗?

 wǒmen 3 diǎn jiànmiàn, hǎo ma?

Let’s meet at 3 o’clock, okay?

Kita bertemu jam 3, oke?

3. 我们三个人被公司派到美国去。

 wǒmen sān gè rén bèi gōngsī pài dào Měiguó qù.

The three of us were sent to America by the company.

Kami bertiga diutus oleh kantor untuk ke Amerika.