[Yī]

Hanzi: 一

Pinyin: Yī

[Eng] One

[Ind] Satu

Examples:

1. 我有一个苹果。

Wǒ yǒu yīgè píngguǒ.

I have an apple.

Saya punya sebuah apel.

2. 他要吃一个面包。

Tā yào chī yīgè miànbāo.

He wants to eat a loaf of bread.

Dia ingin makan sepotong roti

3. 我买一个书包。

Wǒ mǎi yīgè shūbāo

I buy a bag.

Saya membeli sebuah tas.